newsunny logo
 
首页
品牌列表
联系我们
 

osakidengyosha大崎电业电源装置

HD-133V型


hd_133v

   
HD-133V参数

形式 HD-133V
入力電圧 AC-V 200/220 50/60Hz
定格出力電圧 瞬時 DC-V 270(at AC200V入力時) 297(at AC220V入力時)
定常時 DC-V 40.5(at AC200V入力時) 45(at AC220V入力時)
定格出力電流 定常時 DC-A 2.5
周囲温度 0℃?50℃
質量 kg 5.8
配套制动器 ESB-2320S-1、ESB-2320S-2、ESB-2440S-1、ESB-2440S-2; ESB-365RKA

   
HD-133V尺寸图

hd_133v

   

关闭窗口


上海纽西力贸易发展有限公司 Shanghai Newsunny Trade Development Co., Ltd. ©版权所有

首页
联系我们